Mẫu hợp đồng liên danh nhà thầu cập nhật mới nhất

      Mẫu hợp đồng liên danh nhà thầu để thực hiện 1 dự án đầu tư xây dựng. Thỏa thuận liên danh nhà thầu để thực hiện dự án – Thiết kế Vạn An Group.

      Sau đây chuyên mục biểu mẫu của Vạn An Group chia sẻ đến Quý bạn đọc về mẫu hợp đồng liên danh rất phổ biến trong hoạt động đầu tư xây dựng.

hợp đồng liên danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Liên danh nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

      – Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

      – Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ – CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

      – Căn cứ hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình A.

      – Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

1. Thành viên liên danh thứ nhất

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN

      – Địa chỉ : Tầng 8 tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

      – Người đại diện : Bà Phạm Thị Hải           Chức vụ: Tổng giám đốc

      – Điện thoại : 024 8582 3236                       Fax:

      – Tài khoản số : 21310000794775

      – Mở tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) – Chi nhánh Nam Hà Nội.

      – Mã số thuế : 0108091002

2. Thành viên liên danh thứ hai

CÔNG TY 2

      – Địa chỉ: ………………………….

      – Người đại diện : ………………………….     Chức vụ: Tổng giám đốc

      – Điện thoại : ………………………….             Fax:

      – Tài khoản số : ………………………….

      – Mở tại : ………………………….

      – Mã số thuế : ………………………….

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình A

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của thỏa thuận liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến dự án là : Liên danh VẠN AN – 2

      – Địa chỉ giao dịch của Liên danh: Tầng 8 tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

      – Người đại diện của Liên danh : Bà Phạm Thị Hải

      – Điện thoại : 024 8582 3236

      – Email : vngroupcenter@gmail.com

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với các thành viên khác để tham gia dự án này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện các công việc trong quá trình sơ tuyển và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên thống nhất thỏa thuận của Công ty Cổ phần Tập đoàn kiến trúc và xây dựng Vạn An làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh để thực hiện các công việc sau:

      – Chủ trì lập hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu;

      – Ký đơn dự sơ tuyển, đơn dự thầu và toàn bộ các tài liệu khác của hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu;

      – Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự sơ tuyển, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự sơ tuyển;

      – Ký đơn kiến nghị trong trường hợp Nhà thầu có kiến nghị:

      – Người đại diện liên danh: Bà Phạm Thị Hải – Mẫu hợp đồng liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn kiến trúc và xây dựng Vạn An;

      – Con dấu của liên danh sử dụng trong thời gian tham gia dự sơ tuyển và tham gia đấu thầu là con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn kiến trúc và xây dựng Vạn An;

      – Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, thực hiện hợp đồng nhưng không bao gồm việc ký kết hợp đồng với bên giao thầu ( nếu trúng thầu);

      – Chịu trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án để điều hành và quản lý trong quá trình thực hiện dự án;

 

Quý bạn đọc download free mẫu đề xuất dự án đầu tư xây dựng cập nhật mới nhất.

Download hợp đồng phân phối dự án bất động sản giữa Chủ đầu tư với nhà phân phối dự án.

 

      – Chịu trách nhiệm đề xuất, lựa chọn, thương thảo, ký kết hợp đồng với các đối tác cùng thực hiện;

      – Tổ chức lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với các Nhà thầu, nhà thầu phụ và các nhà cung ứng;

      – Thành lập tổ chức để quản lý và vận hành công trình khi dự án đi vào khai thác;

      – Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Pháp luật Nhà nước, Cơ quan thuế trong suốt quá trình thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình và đưa công trình vào khai thác vận hành.

2. Thành viên liên danh

      – Tham gia lập Hồ sơ dự sơ tuyển, Hồ sơ dự thầu, Cung cấp đầy đủ các hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm và các thông tin khác cần thiết theo yêu cầu của Hồ sơ dự sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu để Công ty CP Tập đoàn kiến trúc và xây dựng Vạn An tập hợp và đưa vào hồ sơ;

      – Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, cùng với các thành viên còn lại trong liên danh ký kết và thực hiện hợp đồng;

      – Cung cấp một phần vốn chủ sở hữu;

      – Chịu trách nhiệm cung cấp các nhân sự có đủ trình độ và năng lực phù hợp để tham gia trong ban quản lý dự án, cùng phối hợp để điều phối và thực hiện dự án;

      – Chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật nhà nước, cơ quan thuế trong suốt quá trình thực hiện dự án theo công việc đảm nhiệm.

Các thành viên trong liên danh nhà thầu thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:

 

STT Tên thành viên Vai trò tham gia Vốn Chủ sở hữu  
      Giá trị Tỷ lệ %
1 Công ty Cổ phần Tập đoàn kiến trúc và xây dựng Vạn An Đầu tư vốn và quản lý vận hành 360.000.000.000 92.3%
2 Công ty 2 Cung cấp nhân sự tham gia Ban quản lý dự án

Cung cấp một phần vốn CSH

30.000.000.000 7.7%
Tổng cộng Toàn bộ công việc của Dự án 390.000.000.000 100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hợp đồng liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

          – Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

          – Có sự thay đổi thành viên liên danh;

          – Liên danh không được lựa chọn vào danh sách ngắn;

          – Liên danh không trúng thầu;

          – Hủy việc sơ tuyển dự án theo thông báo của bên mời thầu;

          – Hủy lựa chọn nhà đầu tư dự án theo thông báo của bên mời thầu;

          – Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng dự án.

Thỏa thuận liên danh được lập thành 05 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, 01 bản gốc nộp kèm theo hồ sơ dự sơ tuyển.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN LIÊN DANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN CÔNG TY 2

.

DOWNLOAD FILE WORD

>> Quý bạn đọc xem thêm và download free: 

Hợp đồng thuê nhà cập nhật mới nhất.

Hợp đồng thiết kế nhà ở, nhà phố, biệt thự, lâu đài.

0/5 (0 Reviews)