Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, vật liệu đầu vào file word

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu vật liệu đầu vào cập nhật mới nhất file word. Các mẫu biên bản nghiệm thu – Vạn An Group.

      Các bạn mới vào nghề xây dựng cụ thể là cán bộ giám sát thi công hoặc các bên liên quan, cần các biểu mẫu về ngành xây dựng để rút ngắn thời gian nghiên cứu mà vẫn có cho mình những biểu mẫu chất lượng và đặc biệt là phải đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành. Một trong số biên bản quan trọng, gắn bó với dân thi công là biên bản nghiệm thu sẽ được thương hiệu Thiết kế Vạn An Group chia sẻ đầy đủ đến Quý bạn đọc và kèm file word free download để các bạn dễ dàng chỉnh sửa phù hợp dự án, công trình của đơn vị mình.

mẫu biên bản nghiệm thu

      Biên bản đầu tiên mà Thiết kế Vạn An Group chia sẻ đến Quý bạn đọc là biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. Bao gồm nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu nghiệm thunghiệm thu công việc xây dựng. Tóm lược nội dung biên bản chi tiết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm 20…… 

BIÊN BẢN SỐ: …… /CTVK/PM/NT-CVXD

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

      Dự án: Đầu tư xây dựng A

      Công trình: Công trình B

      Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

      Hạng mục: Thi công đúc cọc đại trà

      Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu:

      …………………………………………………………………………………………………..

      Các bạn ghi rõ đối tượng các bên tham gia nghiệm thu là gì vật liệu, công việc xây dựng, …

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng A

      – Ông: ……………………..         Chức vụ: ……………………..

      – Ông: ……………………..         Chức vụ: ……………………..

b. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty 2

      – Ông: ……………………..         Chức vụ: ……………………..

      – Ông: ……………………..         Chức vụ: ……………………..

c. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An

      – Ông: Phương Hữu Thơ           Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      – Ông: Lại Xuân Chung              Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

      – Bắt đầu: ………. ngày …. tháng …. năm ….….

      – Kết thúc: ………. ngày …. tháng …. năm ….….

      – Tại công trình ……………………..………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

4.1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

      – Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu số: …. /CTVK/PM/YC-CVXD

      – Hồ sơ thầu và Hợp đồng thi công XD số: ……………………..………………….

      – Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chập thuận liên quan đến đối tượng ngiệm thu:

      + Số hiệu bản vẽ từ: ………………………………………………………………….

      – Hồ sơ xuất sứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả thí nghiệm vật liệu có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

 

Quý bạn đọc download hợp đồng giao khoán nhà thầu phụ, nhân công xây dựng.

 

      – Nhật ký thi công xây dựng công trình và các biên bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu đã được xác nhận giữa các bên;

      – Biện pháp thi công đã được phê duyệt.

      – Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

          + TCVN 5308 – 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

          + TCVN 4055 – 2012: Tổ chức thi công.

          + TCVN 5637 – 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng.

          + TCVN 1651 – 1 – 2008: Thép cốt bê tông, phần I ( thép thanh tròn trơn).

          + TCVN 1651 – 2 – 2008: Thép cốt bê tông, phần II ( thép thanh vằn).

          + TCVN 9398 – 2012: Công tác trắc địa trong công trình xây dựng.

          + TCVN 4453 – 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

          + Các tiêu chuẩn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

      – Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu số: …. /CTVK/PM/NB-CVXD

4.2. Chất lượng công việc xây dựng:

          + Đối chiếu với thiết kế:    Đạt yêu cầu thiết kế.

          + Đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng:    Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn

          + Đối chiếu với phụ lục nghiệm thu: Số …. /PLBBNT

4.3. Ý kiến khác:

          Không

5. Kết luận:

          Đồng ý nghiệm thu, triển khai công việc tiếp theo.

6. Các thành phần tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

 

biên bản nghiệm thu công việc

      Sau đây chúng tôi chia sẻ đến Quý bạn đọc mẫu biên bản nghiệm thu công việc đi kèm là phiếu yêu cầu nghiệm thu. Đây là phiếu yêu cầu được đại diện nhà thầu thi công lập trình Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát công trình.

Quý bạn đọc xem thêm và download mẫu hợp đồng liên danh nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm 20……  

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

SỐ: …… /CTVK/ PM/ NT – CVXD

      Dự án: Đầu tư xây dựng A

      Công trình: Công trình B

      Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

      Hạng mục: Thi công đúc cọc đại trà

      Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

Kính gửi:      – Ban Quản Lý dự án

                      – Đoàn Tư vấn giám sát

      Kính mời Ban quản lý dự án, Đoàn tư vấn giám sát dự án ….. tổ chức nghiệm thu công việc với nội dung sau:

1. Đối tượng nghiệm thu:

      …………………………………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………………………………..

2. Vị trí của đối tượng nghiệm thu:

      Tại công trình ……………………..………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

      Bắt đầu: ………. ngày …. tháng …. năm 20.….

4. Các tài liệu kèm theo:

      Biên bản nghiệm thu nội bộ: Số  …. /CTVK/PM/NB-CVXD

      Trân trọng kính mời !

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
 

 

Phương Hữu Thơ

 

Quý bạn đọc download free mẫu đề xuất dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

      Mẫu biên bản nghiệm thu công việc đi kèm là biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng. Trước khi đề xuất nghiệm thu công việc, nhà thầu thi công phải tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng giữa ban chỉ huy công trường và tổ đội thi công trực tiếp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm 20……  

BIÊN BẢN SỐ: …… / CTVK/ PM/ NT – CVXD

NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

      Dự án: Đầu tư xây dựng A

      Công trình: Công trình B

      Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

      Hạng mục: Thi công đúc cọc đại trà

      Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu:

      …………………………………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………………………………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Ban Chỉ huy công trường: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An

      Ông: Phương Hữu Thơ       Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      Ông: Lại Xuân Chung       Chức vụ: CBKT

b. Đại diện tổ nhân công

      Ông: Triệu Quang Tuấn       Chức vụ: Tổ trưởng

      Ông: …………………………       Chức vụ: ……………..

3. Thời gian nghiệm thu:

      Bắt đầu: ………. ngày …. tháng …. năm 20.….

      Kết thúc: ………. ngày …. tháng …. năm 20.….

      Tại công trình …………………..………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

4.1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

      – Hồ sơ thầu và Hợp đồng thi công XD số: …………………..………………….

      – Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu:

          + Số hiệu bản vẽ từ: ……………………………………………………….…………..

      – Hồ sơ xuất sứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả thí nghiệm vật liệu có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

      – Nhật ký thi công xây dựng công trình và các biên bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu đã được xác nhận giữa các bên;

      – Biện pháp thi công đã được phê duyệt

      – Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

          + TCVN 5308 – 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

          + TCVN 4055 – 2012: Tổ chức thi công.

          + TCVN 5637 – 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng.

          + TCVN 1651 – 1 – 2008: Thép cốt bê tông, phần I ( thép thanh tròn trơn).

          + TCVN 1651 – 2 – 2008: Thép cốt bê tông, phần II ( thép thanh vằn).

          + TCVN 9398 – 2012: Công tác trắc địa trong công trình xây dựng.

          + TCVN 4453 – 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

          + Các tiêu chuẩn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Chất lượng công việc xây dựng:

          + Đối chiếu với thiết kế:                                      Đạt yêu cầu thiết kế.

          + Đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng: Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn

          + Đối chiếu với phụ lục nghiệm thu: Số …. /PLBBNT

4.3. Ý kiến khác:

          Không

5. Kết luận:

          Đồng ý nghiệm thu, triển khai công việc tiếp theo.

6. Các thành phần tham gia nghiệm thu:

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH ĐẠI DIỆN TỔ ĐỘI THI CÔNG
 

 

 

 

Phương Hữu Thơ Triệu Quang Tuấn

 

DOWNLOAD BỘ BBNT CÔNG VIỆC XD FILE WORD


      Một loại biên bản nghiệm thu cũng vô cùng quan trọng trong xây dựng là mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào bao gồm trang thiết bị, vật liệu, … Sau đây Thiết kế Vạn An Group xin tóm lược biên bản:

biên bản nghiệm thu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày ……  tháng  ……  năm 20 …… 

 BIÊN BẢN SỐ : XM.01-VLĐV/XDCB

NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

      Dự án: Đầu tư xây dựng A

      Công trình: Công trình B

      Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

      Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện CĐT: Công ty 1

      Ông/Bà:  ……………………………………….     Chức vụ: ……………………………….

      Ông/Bà:  ……………………………………….     Chức vụ: ……………………………….

b. Đại diện TVGS: Công ty 2

      Ông/Bà:  ……………………………………….     Chức vụ: ……………………………….

      Ông/Bà:  ……………………………………….     Chức vụ: ……………………………….

c. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An

      Ông/Bà:  Phương Hữu Thơ ……………..      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      Ông/Bà:  Lại Xuân Chung   ……………..     Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

      Thời gian:

            Bắt đầu: ………….. ngày …….. tháng …….. năm  20……..  

            Kết thúc: ………….. ngày …….. tháng …….. năm  20……..

      Địa điểm: ……………………………………….

4. Đánh giá vật liệu nghiệm thu:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

      – Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công việc xây dựng đã được thống nhất giữa CĐT, TVGS và nhà thầu.

      – Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số:

      – Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.

      – Hồ sơ bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được CĐT chấp thuận:

      – Bản vẽ thi công được phê duyệt: ……………………………………………………………………………….

      – Bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt.

      – Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Nội dung nghiệm thu vật liệu đầu vào:

      – Kiểm tra chủng loại, quy cách vật liệu so với thiết kế được phê duyệt

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả thí nghiệm thực tế thực tế (So sánh với yêu cầu thiết kế):

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả thí nghiệm, đo lường:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Đánh giá sự phù hợp của vật liệu so với yêu cầu thiết kế:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các ý kiến khác (nếu có):

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận :

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
 

 

Phương Hữu Thơ

 

      Cũng giống như mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mà chúng tôi đã chia sẻ. Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cũng bao gồm nghiệm thu vật liệu đầu vào, phiếu yêu cầu nghiệm thunghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày  ……  tháng  ……  năm 20 …… 

 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

PHIẾU SỐ: XM. 01- PYCNT/ XDCB

Kính gửi: – CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY 1
– TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TY 2

1. Người yêu cầu: Phương Hữu Thơ

2. Bộ phận đề nghị: Ban chỉ huy công trường

3. Lý do yêu cầu: Căn cứ tiến độ thi công hạng mục thi công xây dựng hoàn thiện phần thân, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B. Nhà thầu thi công Công ty cổ phần Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản lý công trình B nghiệm thu công việc sau:

4. Thời gian nghiệm thu: ………… ngày ……  tháng  ……  năm 20 …… 

5. Các thông tin cần thiết về công việc nghiệm thu:

      Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Các thành phần tham gia nghiệm thu:

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG
 

 

 

 

Phương Hữu Thơ

Quý bạn đọc download hợp đồng thiết kế công trình của thương hiệu Thiết kế Vạn An Group.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày  ……  tháng  ……  năm 20 …… 

 BIÊN BẢN SỐ: XM. 01- VLĐV / XDCB

NGHIỆM THU NỘI BỘ VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

      Dự án: Đầu tư xây dựng A

      Công trình: Công trình B

      Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B

      Địa điểm xây dựng: ……………………..………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện: Ban chỉ huy công trường

      Ông/Bà:  Phương Hữu Thơ      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      Ông/Bà:  Lại Xuân Chung         Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

b. Đại diện: Tổ nhân công

      Ông: Triệu Quang Tuấn            Chức vụ: Tổ trưởng

      Ông: …………………………           Chức vụ: ……………..

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

      – Thời gian:

           Bắt đầu:    …………  ngày  ……  tháng  ……  năm 20 …… 

           Kết thúc:   …………  ngày  ……  tháng  ……  năm 20 …… 

      – Địa điểm: ………………………………………….

4. Đánh giá vật liệu nghiệm thu:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

      – Hồ sơ bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được CĐT chấp thuận:

      – Bản vẽ thi công được phê duyệt: ……………………………………………………………………………….

      – Bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt.

      – Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Nội dung nghiệm thu vật liệu đầu vào:

      – Kiểm tra chủng loại, quy cách vật liệu so với thiết kế được phê duyệt

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả thí nghiệm thực tế thực tế (So sánh với yêu cầu thiết kế):

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các kết quả thí nghiệm, đo lường:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Đánh giá sự phù hợp của vật liệu so với yêu cầu thiết kế:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      – Các ý kiến khác (nếu có):

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận:

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH ĐẠI DIỆN TỔ ĐỘI THI CÔNG
 

 

 

 

Phương Hữu Thơ Triệu Quang Tuấn

 

DOWNLOAD BỘ BBNT VL ĐẦU VÀO

      Trên đây là chia sẻ tài liệu của Thiết kế Vạn An Group về mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựngnghiệm thu vật liệu đầu vào của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Rất mong tài liệu chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích nhiều cho Quý bạn đọc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

0/5 (0 Reviews)